ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
 

 

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

การติดตั้งประปาใหม่

หมายความถึง   การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่   หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน    หรือที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ    หรือถูกงดจ่ายน้ำ เกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด   โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้

  1.1  การติดตั้งถาวร   ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  1.2  การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว    หรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง    หรือขอใช้น้ำตามสถาพการใช้น้ำอื่นๆ

การติดตั้งประปาซ้ำ

หมายความถึง    การขอบรรจบมาตรวัดน้ำทุกสภาพการใช้น้ำ    หลังจากผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำภายในระยะเวลาที่ การประปานครหลวงกำหนด

การติดตั้งประปา : หลักฐานประกอบ
 • การขอติดตั้งประปา
            1.  สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอใช้น้ำ           2.  หลักฐานแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
    2.1    สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.2    สำเนาเอกสารการใช้เลขหมายประจำบ้าน
    2.3    สำเนาหนังสือสัญญาการซื้อขายที่ระบุบ้านเลขที่
    2.4    สำเนาหนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
    2.5    สำเนาหนังสือเช่าซื้ออาคาร แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอาคารนั้น
    2.6    สำเนาสัญญาซื้อขายอาคาร
  3.  เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้
  3.1    กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว -   หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
  3.2    กรณีเป็นนิติบุคคล -  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  3.3    กรณีมอบอำนาจ -  หนังสือมอบอำนาจ
    -  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและ
   ผู้รับมอบอำนาจ
 • การขอรับใช้น้ำชั่วคราว
            1.    หลักฐาน บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล    และ
            2.    หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง   
 

 

เจ้าของบ้านสามารถติดต่อไปยังสำนักงานประปาในเขตพื้นที่ที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ ซึ่งความรับผิดชอบในเขตนครหลวงมีด้วยกัน 15 เขต คือ

 

สำนักงานประปา

สถานที่ตั้ง

รถโดยสารประจำทาง

พื้นที่ใกล้เคียง

1. สาขาบางกอกน้อย

258/4 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 30/1
ถ. จรัญสนิทวงศ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท ์: 0-2411-2335,
0-2411-3171, 0-2412-4631-2
โทรสาร : 0-2412-9166
E-mail : br01s00@mwa.co.th
42, 80, 50, 56, ปอ .509, ปอ .510

 

ทิศเหนือ : จรดทางรถไฟสายใต้ และคลองมหาสวัสดิ์
ทิศใต้ : จรดคลองมอญ และคลองบางเชือกหนัง
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : สุดเขตทวีวัฒนา
2. สาขาภาษีเจริญ

186/39 หมู่ 6 ถ. กาญจนาภิเษก
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กทม. 10160
โทรศัพท์ : 0-2455-0044,
0-2455-0055
โทรสาร : 0-2454- 5500
E-mai : br11s00@mwa.co.th
146
ทิศเหนือ : จรดคลองมอญ และ
คลองบางเชือกหนัง
ทิศใต้ : จรดทางรถไฟสายมหาชัย,
คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษีเจริญ
ทิศตะวันออก : จรดคลองบางกอกใหญ่,
แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : สุดเขตหนองแขม
3. สาขาตากสิน

 

55/2 หมู่ที่ 6 ถ . พระราม 2
ซอย 31 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กทม . 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-6000 (17 คู่สาย )
โทรสาร :0-2427-7772
E-mail : br02s00@mwa.co.th
68, 76, 105, 147, 169 ปอ .529, ปอ .530, ปอ .68, ปอ .76, ปอ .140, ปอ .141, ปอ .142


ทิศเหนือ : จรดคลองภาษีเจริญ ,
คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต ้ : จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : จรดเขตจังหวัดสมุทรสาคร , ทางรถไฟสายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ และคลองราชมนตรี
4. สาขานนทบุรี

:77/1 ถ . สนามบินน้ำ
ต . ท่าทราย อ . เมือง
จ . นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :0-2589-0035-8
โทรสาร :0-2580-5964
E-mail : br04s00@mwa.co.th
33, 104, 69, 90, 32, 51, ปอ .505, ปอ .6
ทิศเหนือ : จรดจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ : จรดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก : จรดกรุงเทพมหานครตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก : จรดจังหวัดนครปฐม
5. สาขาประชาชื่น

2 ซ . เสริมสุข ถ . ประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม . 10900
โทรศัพท์ :0-2585-0319, 0-2585-0490, 0-2585-3889, 0-2585-5546, 0-2585-7444
โทรสาร :0-2586-0922
E-mail : br15s00@mwa.co.th
16, 66, 67, 70, 112, ปอ .16 ปอ .66 ปอ .67 ปอ .70

 

ทิศเหนือ : จรดคลองบ้านใหม่
ทิศใต้ : จรดคลองบางซื่อ
ทิศตะวันออก : จรดทางรถไฟสายเหนือ
ทิศตะวันตก : จรดคลองประปาและคลองบางเขน ( เก่า )
6. สาขาบางเขน

 

1/103 หมู่ 6 ถ . แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน
กทม . 10220
โทรศัพท ์ :0-2552-1550-4
โทรสาร :0-2521-1176
E-mail : br16s00@mwa.co.th
59, 95, 150, 356 และรถ ทอ , ปอ .513, ปอ .59, ปอ .95 และ ปอ .356.
ทิศเหนือ : สุดเขตดอนเมือง
ทิศใต ้ : จรดคลองหลุมไผ่ คลองครุ
ทิศตะวันออก : จรดคลองบางขวด
ทิศตะวันตก : จรดทางรถไฟสายเหนือ

 

7. สาขาแม้นศรี
1203 ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :02 298 6700-24
โทรสาร :02 298 6735
E-mail : br06s00@mwa.co.th
14

 

ทิศเหนือ : จรดคลองบางซื่อ
ทิศใต้ : จรดคลองผดุงกรุงเกษม ถ . พระราม 4
ทิศตะวันออก : จรดทางรถไฟสายเหนือ คลองสามเสน ทางรถไฟสายช่องนนทรี
ทิศตะวันตก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
8. สาขาพญาไท

 

1057 ถ . วิภาวดี - รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม . 10900
โทรศัพท์ :0-2537-8225(8 คู่สายอัตโนมัติ )
โทรสาร :0-2537-8227
E-mail : br03s00@mwa.co.th
29, 52, 69, 77, 134, ปอ .29, ปอ .510, ปอ .513, ปอ .4

 

ทิศเหนือ : จรดคลองบางเขน
ทิศใต้ : จรดคลองสามเสน คลองแสนแสบ
ทิศตะวันออก : จรดคลองลาดพร้าว คลองวังหิน
ทิศตะวันตก : จรดทางรถไฟสายเหนือ / ตะวันออกเฉียงเหนือ
9. สาขาทุ่งมหาเมฆ

 

9/2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :0-2286-0172, 0-2286-0174, 0-2286-0175, 0-2286-0177, 0-2286-0179
โทรสาร :0-2286-0153
E-mail : br05s00@water.mwa.co.th
22, 62, 67, 89, ปอ .22, ปอ .62, ปอ .67

 

ทิศเหนือ : จรดคลองผดุงกรุงเกษม ถ . พระราม 4
ทิศใต้ : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา ทางรถไฟสายช่องนนทรี
ทิศตะวันตก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
10. สาขาลาดพร้าว
591 ซ . จำเนียรเสริม
ถ . ประชาอุทิศ บึงทองหลาง
บางกะปิ กทม . 10310
โทรศัพท์ :0-2934-4432-6
โทรสาร :0-2934-4815
E-mail : br12s00@mwa.co.th
122
ทิศเหนือ : จรดคลองโคกคราม
ทิศใต ้ : จรดคลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว
ทิศตะวันออก : จรดคลองบางชัน คลองแสนแสบ
ทิศตะวันตก : จรดคลองลาดพร้าว
11. สาขาสุขุมวิท
1564/1 ถ . สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม . 10250
โทรศัพท ์ :0-2331-0028-32
โทรสาร :0-2331-7533
E-mail : br07s00@mwa.co.th
2, 23, 25, 38, 45, 46, 48 และ 116, ปอ .7, ปอ .508, ปอ .511, ปอ .513, ปอ .126, ปอพ .6 และ ปอพ .10
ทิศเหนือ : จรดคลองสามเสนและคลองแสนแสบ (Adjoining Khlong Samsen,Khlong Saensaeb)
ทิศใต้ : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา , คลองพระโขนง (Adjoining Chao Phraya River,Khlong Prakanong)
ทิศตะวันออก : จรดคลองแม่จันทร์ , คลองลาดบัวขาว (Adjoining Khlong Mae Chan,Khlong Latbuakhaw)
ทิศตะวันตก : จรดทางรถไฟช่องนนทรีย์ (Adjoining Chongnonsi Railway Line)
12. สาขาพระโขนง
1564/1 ถ . สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม . 10250
โทรศัพท์ :0-2331-0028-32, 0-2331-1115
โทรสาร :0-2331-1061, 0-2331-5749
E-mail : br13s00@mwa.co.th
2, 23, 25, 38, 45, 46, 48 และ 116, ปอ .502, ปอ .507, ปอ .508, ปอ .511, ปอ .513, ปอ .523, ปอ .38, ปอ .126, ปอ .545

 

ทิศเหนือ : จรดคลองพระโขนง
ทิศใต้ : จรดคลองสำโรง
ทิศตะวันออก : จรดคลองจรเข้
ทิศตะวันตก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

 

13. สาขาสมุทรปราการ

27 ซ . บุญศิริ 4
ถ . สุขุมวิท ต . ปากน้ำ
อ . เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7647, 0-2384-1411-2
โทรสาร :0-2384-3065
E-mail : br17s00@mwa.co.th
25, 102, 1141, 365, ปอ .507, ปอ .508, ปอ .511, ปอ .523, ปอ .142, ปอ .102

 

ทิศเหนือ : จรดคลองสำโรง
ทิศใต้ : จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : สุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

 

14. สาขาบางบัวทอง

 

59 หมู่ 2 ถ . บางกรวย - ไทรน้อย
ต . โสนลอย อ . บางบัวทอง
จ . นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ :0-2571-3982-7
โทรสาร :0-2571-1743
E-mail : br54s00@mwa.co.th
บางบัวทอง - วัดนครอินทร์,
รถตู้สาย พาต้า - บางบัวทอง , รถตู้สาย พงษ์เพชร - ตลาดบางบัวทอง
ทิศเหนือ : จรด อ . ลาดหลุมแก้ว จ . ปทุมธานี , อ . ลาดบัวหลวง จ . นครศรีอยุธยา
ทิศใต้ : จรดทางรถไฟสายใต้
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : จรด จ . นครปฐม
15. สาขามีนบุรี
133  ถนนรามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ :0-2543-6500
โทรสาร :0-2543-6630
E-mail : br53s00@mwa.co.th

 

58, 113, 144, 168, ปอ .502, ปอ .168

 

ทิศเหนือ : จรดคลองสี่ตะวันตก
ทิศใต้ : จรดคลองหลวงแพ่ง
ทิศตะวันออก : จรดถนนอยู่วิทยา
ทิศตะวันตก : จรดคลองบางชัน

 

 

อัตราค่าติดตั้งประปาใหม่

 

1.   สำหรับมาตรวัดน้ำทุกขนาด   ที่ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำไม่เกิน 20 เมตร  ค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้

ขนาดมาตร
วัดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว )

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( บาท )

เงินประกันการใช้น้ำ  
ถาวร  
ชั่วคราว 1
ชั่วคราว 2
1/2
5,000
400
2,000
5,000
3/4
6,000
600
3,000
7,000
 1
8,000
1,500
5,000
12,500
1 1/2
12,000
3,000
-
30,000
2
25,000
4,000
-
50,000
3
60,000
10,000
-
50,000
4
90,000
15,000
-
50,000
6
150,000
20,000
-
50,000
8
200,000
30,000
-
50,000

 

หมายเหตุ     อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง กปน . จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

 

 

 

 
Home | About Bareo | News & Events | Art of Design | Decor Guide | The Gallery | Living Young | Talk to Editor | Links
 
บริษัท บาริโอ จำกัด
50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 66 2881 8536-7 Fax. 66 2881 8538
house servic, decoration design home architect architecture interior design designer homeplan residential furniture family decorat building build planning cost news information structure arch drawing apartment idea bangkok develop foreman เฟอร์นิเจอร์ การซ่อมแซมบ้าน วัสดุแต่งบ้าน ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ออกแบบ ตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ บ้านสวย มัณฑนากร สถาปัตย์ ตกแต่ง บารีโอ บริการ ปรึกษา รับสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ รับเหมาตกแต่ภายใน วรวุฒิ ธรรมกุลางกูร มยุรี ธรรมกุลางกูร