Hospital of the Future : Update

อีกโครงการหนึ่งที่ทาง Bareo & Isyss ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลระดับประเทศ อย่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เข้ามาทำการตกแต่งภายในส่วนของห้องฟอกเลือด โดยมีเวลาให้ทำงานน้อยนิดเพียง 60 วัน