Fully Finished Built-in Process (FFB)

      หลังจากที่ บาริโอแอนด์ไอซิส ได้แนะนำระบบการทำงานแบบ Semi-Finished Built-in Process (SFB) เข้ามาใช้ในบ้านเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เราสามารถลดปัญหาการทำงานในหน่วยงานที่ล่าช้าจากการทำงานช่างแบบดั้งเดิม และยังช่วยป้องกันบ้านจากความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาช่างค้างคืนที่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี

       อย่างไรก็ดี ระบบการทำงานแบบ SFB ยังมีปัญหาในเรื่องความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของชิ้นงานกับสภาพพื้นที่หน้างาน ทำให้ต้องมีการแก้ไขชิ้นงานที่ผลิตแล้วให้เข้ากับหน้างานอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ล่าช้า และยังทำให้ชิ้นงานช้ำ เสียหาย ส่งผลให้การส่งมอบงานต้องใช้เวลามากขึ้น รวมทั้งยิ่งเก็บงานมากขึ้น ชิ้นงานก็ยิ่งช้ำ ยิ่งหนา และสวยงามน้อยลงอีกด้วย

      ดังนั้น ทีมงาน R&D ของบาริโอแอนด์ไอซิส จึงได้พัฒนาระบบการทำงานที่หน้างานใหม่ทั้งหมด โดยอาศัยข้อได้เปรียบของระบบ Advance CNC Integration (ACI) ซึ่งให้ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและแม่นยำ ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยผลิตเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าไปติดตั้งที่หน้างานเลย ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานติดตั้งลงได้ครึ่งหนึ่ง และลดระยะเวลาในการเก็บแต่งรายละเอียด ตลอดจนการส่งมอบงานได้อย่างชัดเจน จนลูกค้าของเราทุกรายแปลกใจเสมอ เมื่อเห็นความคืบหน้าของการทำงานของเรา ภายใต้ระบบ FFB นี้…