ขั้นตอนการให้บริการแบบ Hybrid

      ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา “บาริโอแอนด์ไอซิส” ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร ให้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ตามกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนไป และในวันนี้ เราได้พัฒนาบริการออกแบบและตกแต่งภายในครบวงจรแบบ Hybrid (Hybrid Turn Key Service) ที่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจที่จะใช้บริการของเราจนเสร็จสมบูรณ์ถึงขั้นส่งมอบงาน หรือจะใช้บริการเพียงงานออกแบบก็ได้

      ขั้นตอนการให้บริการออกแบบ และตกแต่งภายในครบวงจรแบบ Hybrid ของเรา จะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Lifestyle ของลูกค้าของเราโดยละเอียด เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบร่างขั้นต้น อันประกอบไปด้วย แนวความคิดในการออกแบบ การวางผัง และการจัดทำ Mood Board เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งงบประมาณในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าได้มีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ…ก่อนเริ่มทำสัญญากับเรา

      เมื่อลูกค้าลงนามในสัญญากับเราแล้ว เราจะนำแบบร่างขั้นต้นมาพัฒนาเป็นภาพ Perspective แบบ 3D Computer Graphic Presentation (3D CGP) เสมือนจริง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาแบบโดยละเอียด และปรับแก้ไขในจุดต่างๆ จนพอใจ

      หลักจากที่ลูกค้าพึงพอใจในแบบแล้ว เราจะรวบรวมแบบที่ผ่านการอนุมัติแล้วทั้งหมด เพื่อจัดทำเป็นแบบร่างขั้นสุดท้าย และนำเสนอเอกสารเสนอราคาสุดท้าย ให้ลูกค้าได้พิจารณา

      ในขั้นตอนนี้ หากลูกค้าพึงพอใจในบริการและราคา ลูกค้าก็สามารถอนุมัติสัญญาเพื่อให้ทางบาริโอแอนด์ไอซิสดำเนินการขั้นตกแต่งภายในได้ทันที โดยไม่ต้องลงนามในสัญญาเพิ่มเติมอีก

      และหากลูกค้าไม่พอใจ หรือต้องการนำแบบไปให้ผู้รับเหมาภายนอกดำเนินการต่อ ก็สามารถแจ้งให้ทีมงานของ บาริโอแอนด์ไอซิส ดำเนินการเขียนแบบรายละเอียดตามมาตรฐานงานช่างทั่วไป ให้ลูกค้านำไปจัดประกวดราคาได้ด้วยตนเอง

      หลังจากที่ลูกค้าอนุมัติให้ บาริโอแอนด์ไอซิส ดำเนินการในขั้นตกแต่งภายในแล้ว เราจะทำการวางแผนและเตรียมพื้นที่หน้างาน พร้อมทั้งวางระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหน่วยงาน พร้อมไปกับดำเนินการผลิตด้วยระบบ ACI ในโรงงาน

      เมื่อหน้างานพร้อมสำหรับการติดตั้ง ทีมงานของบาริโอแอนด์ไอซิส ก็จะส่งชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าไปติดตั้งแบบ FFB ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จนพร้อมสำหรับการส่งมอบงาน

      จากนั้น ทีมงาน QC อันประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายบริหารโครงการ ก็จะเข้าไปทำงานตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียด เพื่อให้ทีมช่างเก็บงานเป็นครั้งสุดท้าย ก็ส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างสมบูรณ์

      ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว บาริโอแอนด์ไอซิส ยังให้บริการดูแลและซ่อมแซมสินค้าทุกชิ้นของบริษัทเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ลูกค้าทุกรายมั่นใจได้ว่า จะได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง