interior-designer-junior

บริษัท บาริโอ จำกัด ผู้ให้ให้บริการด้านงานออกแบบ และตกแต่งภายในแบบครบวงจร (Turn Key Service) มานานกว่า 29 ปี ในนามของ Bareo & Isyss
บริษัท มีความประสงค์รับสมัครทีมงานในตำแหน่ง Interior Designer (Junior) 2 ตำแหน่ง ตามคุณสมบัติ ดังนี้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลและรับผิดชอบพัฒนาแบบ สำหรับโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 100 ตร.ม.
2. ร่วมทีมออกแบบ เพื่อพัฒนาแบบสำหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่
3. จัดเตรียมตัวอย่างวัสดุ เพื่อจัดทำเป็น Material Board
4. ออกไปนำเสนอผลงานออกแบบร่วมกับฝ่ายขาย

 

คุณสมบัติ:

1. มีความคิดสร้างสรรค์
2. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
3. เข้าใจระบบและการทำงานออกแบบตกแต่งภายใน
4. เข้าใจ และรู้จักสัดส่วนที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ
5. สามารถใช้งานโปรแกรม 3D MAX หรือ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

 

*** ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัคร โดยการส่ง CV (Resume) ที่ webmaster@bareo-isyss.com
หรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ 02 408-1341 – 4 ***