Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Interior design Thailand

home head
Untitled-2

 

 

ภาพแห่งความประทับใจในวันมหามงคล 5 ธันวาคม 2556 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยกว่า 65 ล้านคน กลายเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของ คนไทย ทั้งประเทศและถือเป็นปรากฎการณ์ความรักอันยิ่งใหญ่ที่เหล่าพสกนิกรมีต่อพระองค์

 

ถ้าให้บรรยายว่าเหตุใดชาวไทยรวมถึงคนต่างชาติ(บางคน)ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยถึงจงรักภักดีต่อในหลวง คงต้องใช้เวลาทั้งชีวิต ดังเช่นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา “พระราชาผู้ทรงธรรม” ขับร้องโดย ธงชัย แมคอินไตย ได้กล่าวไว้ว่า

 

“ถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้อง ใช้เวลาเท่าชีวิตนี้”

 

อีกส่วนหนึ่งของเนื้อร้องที่สื่อออกมาได้ตรงใจและเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมคนไทยจึงรักพระองค์ คือ

“เพราะท่านทำเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคย พักจวบจนวันนี้ ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม”

 

นอกจากในหลวงจะทำงานหนัก เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยแล้ว พระองค์ยังมีพระราชดำรัสสำหรับเป็นแนวทาง การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ มากมาย เราจึงขอนำพระราชดำรัสบางส่วนที่ประทับใจและสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการ ใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี มาฝากกันค่ะ

 

อันดับแรก คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกล่าวไว้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยปวงชนเสมอมา โดยมีใจความดังนี้

 

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดย ประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

 

บ้านเมืองของเราเป็นรวมเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้ สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ความร่วมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงาน ให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย

 

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป”

 

“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ผู้เป็นต้นแบบของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง พระองค์ทรงเป็นนักคิด นักพัฒนา ภายใต้ แนวคิดใหม่ โดยเฉพาะ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งเน้นความสมดุล องค์รวม และยั่งยืน เน้นหลักความพอประมาณ ที่มีภูมิคุ้มกันผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ ที่เป็นแนวทาง “การเดินสายกลาง” เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานให้ประชาชนดำเนินตามวิถีชีวิตแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ โดยมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับ และมีใจตนเป็นสำคัญ

 

 

ตัวอย่างพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

 

"เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป"

 

พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา

 

 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูด มาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

 

พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541

 

 

“การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความ ขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแกผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ ประเทศชาติด้วย”

 

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502

 

นอกจากนี้พระองค์ทรงเน้นย้ำเสมอว่าให้คนในชาติรักและสามัคคีกันเพื่อผลประโยชน์และความสงบสุขของประเทศเป็น ที่ตั้ง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งคนไทยทุกคนพึงมีให้กันก็คือความสามัคคี จะทำให้ประเทศเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า

 

 

ตัวอย่างพระราชดำรัสความสามัคคี

 

“…ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็น ไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของ บรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนักแล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละ ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญ กรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทย จนบัดนี้..”

 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

 

 

"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจาก ภัยพิบัติสู่ความสุขความ เจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้อง ประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็น หน้าที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด..."

 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

 

"...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสอง ประการนี้ คือ คุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน..."

 

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

 

 

พระราชดำรัสลำดับสุดท้ายที่เราจะยกตัวอย่างมาให้ชม เป็นพระราชดำรัสในด้านทำงาน ซึ่งพระองค์ทรงแนะแนวทางการ ปฎิบัติตนในทำงาน รวมทั้งการทำงานให้ประสบความสำเร็จแก่คนวัยทำงาน รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ที่กำลังเข้าสู่วัย ทำงาน

 

 

ตัวอย่างพระราชดำรัสในการทำงาน

 

"...การทำงานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและ หลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้ สามารถ ปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง และ ถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและ ขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง..."

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 กรกฎาคม 2530

 

"...เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดมุ่งหมาย ที่แท้จริงของงาน งานจึงจะสำเร็จ ได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ทำ..."

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน 2532

 

"...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่าง สูงไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่ แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมาย ของคำว่า ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 กรกฏาคม 2519

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสจาก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” และ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม” ของพวกเราชาวไทย “ในหลวงทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล้ำ สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรม ด้วยน้ำพระทัยที่ เมตตา” คงไม่มีผู้นำของประเทศไหนที่จะทำงานหนักและทำเพื่อประชาชนได้ขนาดนี้ เราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ขอให้พระองค์ทรงพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

 

***ขอขอบคุณบทเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” จาก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน Interior design Thailand