ISSUE 165

“Art Nouveau” เป็น movement หนึ่งทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่ว่าด้วยเรื่องของสไตล์ที่อ่อนช้อย งดงาม อ่อนหวาน มีความเป็นผู้หญิงสูง และได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น เถาใบไม้, ก้นหอย, เขาของสัตว์ต่างๆ ไปจนถึงธรรมชาติที่ผู้เขียนไม่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ก้อนเมฆ แสงอาทิตย์ ดวงจันทรา หรือแม้แต่เกลียวคลื่น… แต่สิ่งเหล่านี้นอกจากจะปรากฏในงานศิลปะแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจกับกับการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม, แฟชั่นเครื่องแต่งกาย, งานกราฟฟิก และอื่นๆ อีกมากมายที่เราจะนำมาเสนอกันใน issue 165 นี้