Back Issue - 184 - Cave

ISSUE 184

“ถ้ำ” เรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักอาศัยประเภทแรกๆ ของมนุษย์… เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ‘อารยธรรมของมนุษย์’ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อมีผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกหัก และเขาสามารถรักษาตัวจนหายดี มีชีวิตต่อได้ เพราะสัตว์ต่างๆ มักทอดทิ้งผู้อ่อนแอ แต่มนุษย์ได้เริ่มมีสัญชาติญาณปกป้องดูแลพวกพ้องที่อ่อนแอได้… เราคิดว่าหนึ่งในปัจจัยหลักที่มนุษย์ในยุคแรกเริ่มนั้นสามารถปกป้องดูแลพวกพ้องที่บาดเจ็บได้นั้น พวกเขาจะต้องมี “สถานที่พักอาศัยที่มั่นคง” ซึ่งเชื่อว่า “ถ้ำ” เองก็เป็นหนึ่งในนั้น