ISSUE 208

” เงิน (Money) ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต เพราะ ” เงิน ” คือสื่อกลางสากลที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ ทว่าเรื่องราวของ ” เงิน ” ยังมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกมากมาย และเราก็ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจนั้นส่วนหนึ่งมาให้ทุกท่านแล้วใน issue 208 นี้